Inzicht in klantbeleving: wat wil je weten?
Klantkijkers doet mee: 

Gastvrijheidsbeleving in een museum

We leven in een periode die gekenmerkt wordt door een overlap van belevingseconomie naar betekeniseconomie. Dat beleving nog steeds cruciaal is voor dienstverlenende organisaties - het model van Pine & Gilmore ken je vast - blijkt ook uit een casestudy van Kristy van Erp.

Geïnterviewde bezoekers vinden dat deperformance van museummedewerkers zeker van invloed is als het gaat om de belevingvan gastvrijheid bij hun museumbezoek. Een zeer grote meerderheid vindt metname het ‘behulpzaam zijn’ én het ‘hebben van een open houding’ van invloed.Kortom: beide gedragingen zijn belangrijk voor het werk van eenmuseummedewerker. Heel logisch uiteraard.

In veel mindere mate, maar wat eendeel van de geïnterviewde bezoekers ook van invloed vindt, is het ‘professioneelhandelen’ van museummedewerkers. Daardoor wordt een gevoel van veiligheidgecreëerd. Bijvoorbeeld door het feit dat de ontvangst bij de entree doormedewerkers gebeurt. En niet alleen een draaideur… Kortom: de menselijkeinteractie.

Opvallend zijn de overeenkomsten énde verschillen in beleving tussen mannen en vrouwen. Als het gaat omperformance van medewerkers zijn er diverse overeenkomsten. Zo vinden bijnaalle geïnterviewde mannen en vrouwen dat het behulpzaam zijn van medewerkers vaninvloed is op gastvrijheidsbeleving. Wat is een verschil? “Zich op een bepaaldemanier dienstbaar opstellen als je iets nodig hebt of je iets wil weten” geefteen vrouwelijke respondent aan. Het blijkt dat voor bijna alle vrouwen geldtook dat een open houding vanuit de medewerkers van invloed is op hungastvrijheidsbeleving, terwijl dit voor nog niet de helft van de geïnterviewdemannen geldt. Aan de andere kant: bijna de helft van de ondervraagde mannenvindt professioneel handelen door museummedewerkers van invloed op hungastvrijheidsbeleving en dit geldt in veel mindere mate voor vrouwen. Eenmannelijke respondent zegt daarover: “Dat de gastvrouwen enthousiast zijn envakkundig. Dat ze weten waar ze over vertellen en zich ook verdiept hebben inde tentoonstellingen. Dit zorgt ervoor dat je zelf ook enthousiaster wordt”.

In grote lijn blijkt uit ditonderzoek dat zowel de mannelijke en de vrouwelijke bezoekers aangeven datbehulpzame medewerkers van invloed zijn op de gastvrijheidsbeleving. Voorvrouwen is het gedrag van medewerkers het meest van invloed, waarbij een openhouding cruciaal is. Dit geldt ook voor de geïnterviewde mannen, maar dan inmindere mate. Bijna de helft van de mannen geeft aan dat het professioneelhandelen van invloed is op hun gastvrijheidsbeleving, terwijl dit in minderemate geldt voor vrouwen.

Hoe je het wendt of keert: de gastvrijeen open houding én het professioneel handelen in het gedrag vanmuseummedewerkers draagt zeker bij aan de beleving van gastvrijheid. Mooi omdan te weten dat gedrag aan- en af te leren is… Werken aan bezoekersgerichtgedrag levert op!

 

Bron: Van Erp, K. (2019).Gastvrijheid is als kunst: het raakt je. Een casestudie naar gastvrijheid ineen museum (Scriptie, Erasmus universiteit van Rotterdam)

Versterk de juiste beleving bij jouw klant

Tijd voor een gesprek?
Vraag een gesprek aan!
Waarom Mystery onderzoek?